Framtíðarsýn

Á fundinum varð til framtíðarsýn á hverju borði

   
 • sjálfbærni,réttlæti, vel menntað og upplýst samfélag með sterkum leikreglum þar sem atvinna er næg og búið vel að börnum
   
 • Víðsýnt gagnsætt mannréttindaland þar sem þroski einstaklingsins er í fyrirrúmi, menntun, menning og skapandi hugsun
   
 • virkt, heiðarlegt lýðræðisríki með fyrirmyndar stjórnskipun, menntun, heilsueflingu og nýtingu náttúruauðlinda þar sem einstaklingurinn fær notið sín
   
 • heilsulandið Ísland verður gagnsætt og heiðarlegt velferðarsamfélag, með áherslu á nýsköpun, menntun og menningu
   
 • Áhersla á lýðræði, menntun og atvinnulíf gefur af sér næsta stóra hugsuð heimsins, Ísland verður vagga jákvæðni og góðra lífskjara
   
 • Fjölskylduvænt vel menntað þjóðfélag með jafna möguleika til menntunar og atvinnu og áherslu á ábyrga nýsköpun
   
 • Heiðarlegt og réttlátt verðmætaskapandi velferðarsamfélag þar sem frelsi og hæfileikar einstaklingsins njóta sín með áherslu á menntun og sköpun
   
 • Land jafnra tækifæra, þar sem hlúð er að fjölskyldum og sjálfbær auðlindanýting er undirstaða öflugra atvinnutækifæra
   
 • Réttlát samfélag í sjálfbæru landi, með öfluga félagsþjónustu og frítt skólakerfi, þjóðfélag knúið af hreinni orku
   
 • Samfélag sem tekur þátt í alþjóðasamfélaginu og leggur áherslu á skilvirka heilbrigðisþjónustu, nýtingu innlendra aðlinda og styður við nýsköpun og þróun
   
 • Íslendingar læri af eigin reynslu, taki ábyrgð á fortíð, nútíð og framtíð, byggi upp fjölskylduvænt, menntað og meðvitað samfélag
   
 • Þjóðfélag byggt á jöfnuði með öflugu menntakerfi sem þjónar einstaklingum og atvinnulífi sem einkennist af hugmyndaauðgi og virðingu fyrir nátturunni.
   
 • Skynsamleg og sjálfbær nýting auðlinda í frjálslegu, kærleiksríku og vel menntuðu þjóðfélagi í landi jafnréttis og réttlætis, sem tryggir spillingarlausa stjórnsýslu
   
 • Ísland er fjölskylduvænt samfélag með öfluga og heilbrigða siðferðisvitund þar sem fólk lifir í algjörri sátt við náttúruna
   
 • Samfélag með menntun og fjölbreytt atvinnulíf í öndvegi, sem skapar öllum öruggt umhverfi til að lifa, læra og njóta, og er sjálfstæður hluti alþjóðasamfélagsins
   
 • Hreint land sem byggir á endurnýtanlegri orku þar sem ríkir jafnræði, gagnsæi og virðing fyrir fólki, lögum og landi
   
 • Við viljum búa í öruggu og frjálsu landi í góðu samfélagi þjóða. Auðlindirnar í okkar eigu þar sem velferð og atvinna er öllum tryggð.
   
 • Við viljum samfélag þar sem fjölskyldan er í fyrirrúmi, þar sem ríkir jafnrétti í aðgengi að atvinnu og framúrskarandi menntunarkerfi.
   
 • Ísland verði ávallt sjálfstæð þjóð með fjölskyldur og fólk í fyrirrúmi sem byggir atvinnulíf á endurnýtingu auðlinda sem þekkingarþjóðfélag
   
 • Umhverfisvænt þróunarsamfélag þar sem réttlæti og velferð fjölskyldna eru í fyrirrúmi og náttúruauðlindir eru í þjóðareign
   
 • Landið byggi á mennta- og heilbrigðiskerfi fyrir alla, laust við spillingu valdsins og auðlindir í þjóðareign.
   
 • Réttlátt stjórnkerfi sem byggir á sjálfbærri nýtingu auðlinda, stendur vörð um fjölskylduna og tryggir jafnan rétt til náms óháð efnahag
   
 • Íslenskt samfélag verði í fremstu röð í sjálfbærri þróun, eflingu lýðræðis og virðingar fyrir land og þjóð.
   
 • Frjálst og umhverfisvænt samfélag þar sem allir eiga sama rétt til náms
   
 • Fjölskylduvænt samfélag með fjölbreyttu atvnnulífi og greiðum aðgangi að lýðræðinu.
   
 • Virkt lýðræði með áherslu á velferð allra. Hvetjandi menntun, sem tekur mið af fjölbreytileika og mismundandi þörfum einstaklinga.
   
 • Ísland verði samfélag þar sem stjórnsýsla byggir á gagnsæi, tækifæri ríkja til atvinnusköpunar og siðferðisleg ábyrgð er höfð að leiðarljósi
   
 • Við stefnum að sjálfbæru þjóðfélagi sem hefur að leiðarljósi velferð þegnanna, jafnrétti til heilbrigðisþjónustu, þar sem stuðningur við nýsköpun verði aukinn með áherlsu á atvinnu og efnahagsmál
   
 • Sjálfstætt og fullvalda ríki þar sem allir hafa jöfn tækifæri, nýting auðlinda er umhverfisvæn og stðinn er vörður um verlferðarsamfélagið.
   
 • Náttúruauðlindir í eigu íslensku þjóðarinnar nýttar á sjálfbæran hátt, atvinna fyrir alla, velferð, jafnrétti og jöfn skipting lífsgæða
   
 • Umhverfisvænt samfélag með jöfnum tækifærum fyrir alla, jöfnu aðgengi að heilbrigðisþjónustu og skynsamlegri nýtingu auðlinda með framtíðarkynslóðir að leiðarljósi.
   
 • Ísland verði sjálfbært velferðarsamfélag með sömu tækifæri fyrir alla þar sem heiðarleiki og réttlæti eru höfð að leiðarljósi.
   
 • Lýðræðislegt samfélag, byggt á jafnréttishugsjón, með tryggu heilbrigðiskerfi fyrir alla, jöfnum tækifærum til menntunar og með sjálfbærri nýtingu hreinnar orku.
   
 • Ísland re land tækifæra með öflugt öryggisnet og traust velferðarkerfi, þar sem fjölskyldan er hornsteinn samfélagsins og heilbrigð gildi berast milli kynslóða
   
 • Hópurinn sér Ísland sem leiðandi í jafnréttismálum, fjölskyldumálum og fjölbreyttri atvinnu fyrir alla með öflugu dóms- og heilbrigðiskerfi
   
 • Við viljum að Ísland verði sjálfbært og hreint land þar sem réttlát stjórnsýsla og dómskerfi ríkir, jafnrétti og mannréttindi eru höfð að leiðarljósi og allir hafi rétt á góðu heilbrigðis- og menntakerfi
   
 • Virkja mannauðinn til góðra verka í óspilltu sjálfbæru samfélagi, sem einkennist af jöfnuði, fjölbreytni og framsækni.
   
 • Ísland verði alþjóðlega virt sem táknmynd friðar, umburðarlyndis og grænnar þekkingar á háu stigi.
   
 • Ábyrgt, réttlátt samfélag með jöfnum námsmöguleikum, aðgengilegu heilbrigðiskerfi og atvinnumöguleikum fyrir alla. Auðlindir í þágu þjóðar, ríki og kirkja aðskilin.
   
 • Velferðarsamfélag sem stendur vörð um grunnþjónustu og jafnrétti þar sem auðlindir landsins eru þjóðareign, sjálfstætt Ísland, viturt og virt á alþjóðavettvangi
   
 • Samfélag sem hefur áherslu á heilbrigðismál, menntun, góð lífskjör, er fjölskylduvænt, gefur öllum jöfn tækifæri og með einn sameiginlegan lífeyrissjóð
   
 • Ísland er skuldlaust samfélag sem samanstendur af samhentum fjölskyldum sem búa við atvinnuöryggi og lága vexti.
   
 • Hreint land með öflugu velferðarkerfi byggt á fjölbreyttu atvinnulífi þar sem áhersla er lögð á nýsköpun og sjálfbærni
   
 • Móta ábyrga langtíma stefnu fyrir þjóðina, þar sem mannauður og auðlindir eru sett í öndvegi. Stefnan skal byggja á heiðarleika, virðingu og kærleika.
   
 • Sjálfstæð og frjáls þjóð með áherslu á fjölskylduvænt þjóðfélag, frelsi til athafna og opið faglegt stjórnkerfi.
   
 • Fjölskylduvænt sjálfbært ísland með áheslu á fjölbreytta atvinnustefnu, jafnrétti og neytendavernd í fjármálum einstaklinga.
   
 • Við viljum þjóð með sterka siðferðiskennd sem byggir á jöfnuði,sjálfbærni í nýtingu landsins þar sem tækifærin eru nýtt til ábata komandi kynslóða.
   
 • Fjölskylduvænt, hreint ísland, með fólk í fyrirrúmi og auðlindir landsins nýttar til stuðnings lífsbjörginni með umhverfissjónarmið og náttúruvernd að leiðarljósi.
   
 • Ísland verði sjálfstæð þjóð með hátt menntunarstig sem nýtir auðlindir sínar með sjálfbærum hætti.
   
 • Sjálfstæð og fullvalda þjóð undir réttlátu stjórnkerfi og traustri efnahagsstjórn með áherslu á jöfn tækifæri til náms og velferðarsamfélags
   
 • Heiðarlegt, opið, kærleiksríkt samfélag með opnu heilbrigðis- og velferðarkerfi þar sem hlúð er að jöfnuði, náttúru og uppeldi barna og ungmenna.
   
 • Ísland er fyrirmynd heimsins í umhverfis- og menntunamálum og hefur einfalda og skýra stjórnsýslu
   
 • heiðarlegt umhverfis- og fjölskylduvænt samfélag, þar sem öllum eru sköpuð jöfn tækifæri. Atvinnulíf, mennta- og heilbrigiðiskerfi byggja á nýsköpun, framþróun og hugviti
   
 • Fjölskylduvænt samfélag sem leggur áherslu á heilbrigðiskerfi fyrir alla. Jafnrétti og menntun sem miðar að frjálsri og gagnrýnni hugsun og umgangast auðlindir að virðingu.
   
 • Réttlátt og gagnsætt samfélag, án fátæktar, þar sem virðing er borin fyrir umhverfi og náunganum. Jafn réttur allra til náms og atvinnu.
   
 • Menntað samfélag með öflugu skólakerfi fyrir alla, nægri atvinnu þar sem jöfnuður og jafnrétti er virt, fordæmum græðgi og sérhyggju.
   
 • Hamingja heildarinnar er leiðarljós að mannúðlegu samfélagi sem byggir á jafnrétti og lýðræði og styður við menntun og nýsköpun
   
 • Á Íslandi ríkir réttlæti. Hlúð er að fjölskyldu og foreldrahlutverk metið mikils. Ríkuleg áhersla er lögð á heilsu þjóðar og rétt til menntunar
   
 • Við viljum sjá barnvænt samfélag sem byggist á virðingu fyrir mannréttindum, Þar sem friður og öryggi eru í fyrirrúmi. Allir njóti jafnra tækifæra til menntunar og atvinnu. Þjóðin njóti góðrar heilbrigðisþjónustu á tillits til efnahags einstaklinga.
   
 • Við viljum sjá barnvænt samfélag sem byggist á virðingu fyrir mannréttindum, Þar sem friður og öryggi eru í fyrirrúmi. Allir njóti jafnra tækifæra til menntunar og atvinnu. Þjóðin njóti góðrar heilbrigðisþjónustu á tillits til efnahags einstaklinga.
   
 • Við búum í landi þar sem öflugt menntakerfi stuðlar að skapandi lýðræðislegu samfélagi sem gætir að auðlindum sínum og virðir mannréttindi
   
 • Við viljum: -tryggja sjálfstæði þjóðarinnar með efnahagslegum stöðugleika, -verðleika samfélag í stað klíku samfélags, -sjálfbært atvinnulif með jafnara raforkuverði til atvinnugreina
   
 • Ísland er samfélag sem örvar borgara sína til nýsköpunar og heilsueflingar og ber virðingu fyrir umhverfi og þjóðfélagi.
   
 • Á Íslandi framtíðarinnar ríkir efnahagslegur stöðuleiki með mannsæmandi launum og þar er fjölskylduvænt samfélag. Landið er án pólitískrar spillingar, leikreglur eru virtar og borin virðing fyrir náttúrulegu umhverfi.
   
 • Framtíðarsýn okkar er samfélag sem býður upp á tækifæri fyirr alla, tjaldar ekki til einnar nætur, tekur tillit til réttinda og skyldna og leggur áherslu á fjölskyldu og heilbrigði.
   
 • Siðferðislega öflugt mannlíf byggt á þekkingu, gagnrýni, víðsýni og fordómalausri hugsun mótað af báðum kynjum sem einblínir á hagnýta menntun og raunverulegan auð
   
 • Sjálfstætt velferðarsamfélag án hernaðarþátttöku, ókeypis heilbrigðisþjónustu, góða samfélagsvitund, lýðræðislega stjórnsýslu með áherslu á umhverfis- og náttúruvernd. Þar sem fólk hefur tíma með fjölskyldunni.
   
 • Ísland sé sjálfstætt velferðarríki sem byggir á jöfnuði. Þar er heiðarleiki og gegnsæi ríkjandi og auðlindir eru í almannaeigu.
   
 • Ísland er réttlátt velferðarsamfélag, með fjölskyldu og einstaklinginn í fyrirrúmi byggt á náungakærleik og virðingu fyrir náttúru og auðlindum.
   
 • Framtíðin einkennist af öflugu velferðarkerfi, fjölbreyttu atvinnulífi, virku lýðræði og heiðarleika. Staðinn er vörður um náttúru, menningu, tungu og kærleiksrík og siðleg gildi.
   
 • Öflugt og fjölbreyt atvinnulíf byggt á góðu menntakerfi sem skapar traustan efnahag og myndar þannig umgjörð að lífvænlegu og mannvænu samfélagi
   
 • Samfélag sem byggir á virku lýðræði, öryggi og velferð fyrir alla, sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda og virkri þátttöku í alþjóðasamstarfi
   
 • Við viljum réttarríki, allir eru jafnir fyrir lögum, umsvif ríkisins eru lítil. Þjóðin verndar og metur náttúrugæði og gætir lítilmagnans.
   
 • Við viljum gott heilbrigðiskerfi og fjölbreytta menntun sem er opið fyrir alla og leiðir til sterks atvinnulífs. Jafnframt að varðveita sögu og menntun þjóðarinnar.
   
 • ísland er land jafnra tækifæra sem grundvallast á ábyrgð, réttlæti, jákvæðri orku í samfélaginu og virðingu fyrir náttúrunni
   
 • upplýst þjóðfélag með fjölskylduvænum lífsviðhorfum og lýðræði þar sem menntun við hæfi allra er aðgengileg, atvinnulíf fjölbreytt og fjölmiðlun réttlát
   
 • Ímynd Íslands endurspegli sjálfbærni, fjölbreytni í lífi og starfi, gefi einstaklingum möguleika á að njóta dugnaðar og að allar auðlindir Íslendinga séu í eigu íslensku þjóðarinnar.
   
 • Ísland sé öruggt samfélag með styrkar grunnstoðir sem byggja á frelsi til jákvæðra athafna, með gott stjórnarfar og öflugan menningararf.
   
 • Öflugar grunnstoðir og menntun, einstaklingsmiðuð, án mötunar. Áhersla á vernd umhverfis. Ísland skuldlaust með fjölbreyrru atvinnulífi og dreyfðri áhættu.
   
 • Við sjáum fyrir okkur sjálfbæra og vel menntaða þjóð þar sem stjornskipulag trygggir virðingu, jafnrétti og velferð í víðum skilningi.
   
 • Nýtum og varðveitum náttúru, orku og auðlindir Íslands í þágu þjóðarinnar og höfum jafnrétti, fjölskyldu og börnin í forgangi
   
 • Vel menntuð þjóð í skapandi og fjölbreytilegum störfum sem veita einstaklingum trausta afkomu og svigrúm til að sinna uppeldi og velferð fjölskyldu.
   
 • Með réttlátri og gagnsærri stjórnsýslu byggjum við samfélag jafnaðar með fjölbreyttu og traustu atvinnulífi, verndum náttúruna og nýtum hana skynsamlega.
   
 • Jákvætt, fjölskylduvænt þjóðfélag með trausta, fjölbreytta atvinnu- og menntastefnu þar sem fólk sofnar brosandi og vaknar hlæjandi.
   
 • Ísland verði sterkt lýðræðisríki sem byggir á jafnrétti og styrkum grunnstoðum svo sem heilbrigðisþjónustu, almennri velferð og velmegun.
   
 • Ísland verði með sterkt atvinnulíf stutt af frumkvöðlum, heiðarlegt samfélag með auðmjúkum, þverpólitísku stjórnmálamönnum og er fyrirmynd þjóða í nýtingu náttúruauðlinda
   
 • Við viljum sjá barnvænt samfélag, sem byggist á virðingu fyrir mannréttindum þar sem friður og öryggi eru í fyrirrúmi. Alir njóti jafnra tækifæra til menntunar og atvinnu. Þjóðin njóti góðrar heilbrigðisþjónustu á tillits til efnahags einstaklinga.
   
 • Íslenskt samfélag leggi áherslu á sjálfbærni í atvinnulífi, s.s. matvælaframleiðslu, ferðaþjónustu, heilbrigðis- og menntamálum, umhverfis- og orkumálum með fjölbreytileika og lýðræði að leiðarljósi.
   
 • Framtíðarsýn íslands er að lífsgildi þjóðarinnar byggist á jákvæðu viðhorfi, öflugum og sjálfbæru atvinnulífi og einföldu stjórnkerfi sem byggir á jafnræði þegnanna.
   
 • Við viljum sjá barnvænt samfélag, sem byggist á virðingu fyrir mannréttindum þar sem friður og öryggi eru í fyrirrúmi. Alir njóti jafnra tækifæra til menntunar og atvinnu. Þjóðin njóti góðrar heilbrigðisþjónustu á tillits til efnahags einstaklinga.
   
 • Byggjum upp öflugt, réttlátt samfélag; endurskoðum stjórnsýslu m.t.t. aukins gegnsæis, jafnræðis og heiðarleika: eflum stoðir atvinnulífsins með fjárfestingu í fjölbreyttri menntun og nýsköpun
   
 • Við erum sammála um mikilvægi þess að hjól atvinnulífsins snúist í sátt við umhverfissjónarmið svo halda megi uppi öflugu mennta- og heilbrigðiskerfi.
   
 • Framtíðar Ísland er þjóðfélag sem byggir á góðum efnahagi og réttlæti, skynsamlegri nýtingu náttúruauðlinda, fjölbreyttum atvinnutækifærum og jöfnuði til náms.
   
 • Siðferðislega upplýst, sjálfstætt lýðræðissamfélag þar sem hugvit og menntun stýrir atvinnustefnu fólks sem býr við gott heilbrigðiskerfi og auðvelda fjármögnun húsnæðis
   
 • Velferðarsamfélag sem byggir á sjálfbærri þróun, menntun og gegnsærri stjórnsýslu.
   
 • Við viljum upplýst siðað samfélag þar sem rödd allra heyrst og náttúra og mannlíf blómstra
   
 • Öflugt velferðarsamfélag sem byggir á virðingu fyrir manni og náttúru, gegnsærri stjórnsýslu, öflugu atvinnulífi og tryggir þjónustu við unga sem aldna
   
 • Vel upplýst og menntað samfélag sem byggir á verndun náttúru og sjálfbærri nýtingu auðlinda. Þar ríkir virkt og raunverulegt líðræði og borin er umhyggja fyrir einstaklingum landsins.
   
 • Þjóðfélag þar sem ríkir efnahagslegur stöðugleiki, sem byggir á öflugu menntakerfi, nýsköpun og frumkvæði einstaklingsins í sátt við náttúruna.
   
 • Allri þegnar hafi jafnan rétt til að taka þátt í að móta ábyrgt samfélag til að nýta og byggja á samfélaglegum sem og náttúrulegum auðlindum.
   
 • Lýðræðislegt, heiðarlegt, gagnsætt og réttlátt þjóðfélag þar sem fólk ber ábyrgð á gjörðum sínum. Fjölskyldan er í fyrirrúmi og áhersla er lögð á menntun og nýsköpun.
   
 • Ísland verði virkt lýðræðisríki í einu kjördæmi með beinni þátttöku þjóðarinnar. Nýting auðlinda verði sjálfbæær og þær verði eign þjóðarinnar. Velferð og jöfnuður verði grundvallar mannréttindi allra Íslendinga
   
 • Að Ísland verði fyrirmyndarríki í umhverfis-, mannréttinda- og friðarmálum, þar sem allir hafa jafnan aðgang að menntun og heilsugæslu.
   
 • Ísland framtíðarinnar er lýðveldi byggt af frjálsri þjóð, með sjálfbært atvinnulíf. þar sem öryggi. réttlæti og jöfn skipting er í fyrirrúmi
   
 • Fjölskyldu- og barnvænt, sjálfbært samfélag með jöfnum rétti til menntunar, óháð fjárhag og samfélagsstöðu og stjórnkerfi með skýrum leikreglum og gagnsæi
   
 • Ísland er réttlátt samfélag sem byggir á jöfnuði og jafnréti, þar ríkir náttúruvitund, auðlindir eru í eigu þjóðarinnar og nýsköpun í forgrunni
   
 • Við viljum sjálfbært, vel menntað samfélag með fjölskylduna í fyrirrúmi og áherslu á nýtingu auðlinda í þjóðarþágu, og virðingu fyrir náttúrunni.
   
 • Sjálfbært þjóðfélag byggt á menntun og heilbrigði, í boði fyrir alla, til að stuðla að virkri atvinnuuppbyggingu, umhverfisvernd og mannvirkjun.
   
 • Auðlindir í þjóðareign þar sem gætt er sjálfbærni, réttsýni í samskiptum þar sem verðleikar einstaklingsins fá að njóta sín. Heilstæð sýn á byggðaþróun á landsvísu með áherslu á smærri og sjálfbærari einingar, sérstaklega í Reykjavík
   
 • Við viljum sjá barnvænt samfélag, sem byggist á virðingu á mannréttingum, þar sem friður og öryggi eru í fyrirrúmi. Allir njóti jafnra tækifæra til menntunar og atvinnu. Þjóðin njóti góðrar heilbrigðisþjónustu á tillits til efnahags einstaklinga.
   
 • Ísland er efnahagslega sjálfstætt land, þar sem lögð er áhersla á sjálfbæra framleiðslu matvæla, opna og gagnsæa stjórnsýslu með menntun og fjölskyldugildi eru í fyrirrúmi
   
 • Upplýst og gegnsætt lýðræðissamfélag með öflugt og fjölbreytt atvinnulíf með áherslu á jafnrétti, mannauð og aðrar auðlindir.
   
 • Réttlátt samfélag, þar sem allir taka þátt, njóta góðrar menntunar, fjölbreyttrar atvinnu og heilbrigðis í landi sem ber virðingu fyrir eigin náttúru.
   
 • Þjóðin verði alin upp til ábyrgðar og mennntunar í samskiptum við innlenda og erlenda menn, gæti sjálfsstæðis síns og fjármuna.
   
 • Þjóðin verði alin upp til ábyrgðar og mennntunar í samskiptum við innlenda og erlenda menn, gæti sjálfsstæðis síns og fjármuna.
   
 • Sjálfstæð þjóð í frjálsu landi í gegnsæju samfélagi reistu á hugsun, lýðræðisfrelsis og jafnréttis þar sem auðlindir verða nýttar á ábyrgan hátt í þágu þjóðarinnar með rækt við menningu, sögu og tungu
   
 • Sjálfbært alþjóðavænt samfélag þar sem fólk kýs að búa, hefur jöfn tækifæri til athafna og finnur kraftinum sjálfbæran farveg.
   
 • Ísland verði sjálfbært land með hreina náttúru, auðlindir í þjóðareign. Atvinnulíf fjölbreytt, jafn aðgangur að góðu velferðarkerfi og virðing borin fyrir menningar arfinum
   
 • Ísland er land jafnréttis og fjölskylduvæns atvinnulífs sem nýtir innlenda orkugjafa án þess að ganga á náttúru landsins. Ísland á í góðum og faglegum samskiptum við umheiminn.
   
 • Að Ísland verði sjálfbært land jafnra tækifæra og fyrirmynd annarra þjóða þar sem gagnrýnin hugsun, frelsi og lýðræði verði haft að leiðarljósi í sátt við náttúrna.
   
 • Sjálfstæð og skapandi þjóð sem ber virðingu fyrir umhverfinu, lærir af mistökum annarra þjóða og skapar þannig þjóð velferðar og hagsældar
   
 • Skapandi, sjálfbært og hófsamt samfélag, ábyrgt meðal þjóða, með nýja stjórnarskrá þar sem hagsmunir heildarinnar ráða för og mannréttindi eru sett í öndvegi.
   
 • Við erum vel menntuð þjóð sem leggur áherslu á öfluga atvinnusköpun í sátt við umhverfi og samfélag til að tryggja lífskjör sem standast samanburð við það besta sem gerist í heiminum.
   
 • Réttlátt og fjölskylduvænt samfélag með faglegum vinnubrögðum án spillingar og réttláta nýtingu auðlinda og vinnu fyrir alla
   
 • Lýðræðislegt sjálfbært Ísland með góða menntun og heilbrigðisþjónustu fyrir alla.
   
 • Ísland er gegnsætt lýðræðisríki, þar sem menntun, öflugt og fjölbreytt atvinnulíf og sjálfbær og skynsamleg nýting auðlinda eru grundvöllur vistvæns velferðarsamfélags
   
 • Allir eigi jafnan kost á menntun, atvinnutækifærum og heilbrigðisþjónustu í landi hreinnar orku og umhverfisverndar.
   
 • Velferðasamfélag sem er þátttakandi í alþjóðasamfélagi og með sjálfbærum hætti nýtir auðlindir þjóðarinnar sem haldast í þjóðreign
   
 • Barnvænt, öruggt og gegnsætt samfélag upplýstra einstaklinga þar sem allir hafa jöfn tækifæri
   
 • Ábyrg og heiðarleg stjórnmál byggð á jafnrétti, bjartsýni og virðingu fyrir náttúrunni skapar sjálfstætt Ísland.
   
 • Ísland í forystu varðandi græna orku og samfélag þar sem fjölskyldan er í fyrirrúmi. Allir njóti jafnréttis og eigi bæði kost á atvinnu- og heilbrigðisþjónustu.
   
 • Sjálfstæð vel menntuð þjóð með ríka samfélagslega ábyrgð, með börn sín í forgrunni og nýtur virðingar meðal þjóða
   
 • Byggja grunngildi samfélagsins á gullnu reglunni, efla jafnræði milli landshluta, stétta og hópa, nýta náttúruauðlindir af skynsemi virðingu og hófsemd.
   
 • Allir hafi sömu möguleika til menntunar og atvinnu óháð efnahag og kyni, með því að stjórnsýsla eflist, lýðræði aukist og sjáflbærni verði höfð að leiðarljósi.
   
 • Sjálfstæð og samheldin þjóð sem byggir á gagnkvæmri virðingu og hefur velferð, náttúruvernd, sjálfbærni og stöðugleika að leiðarljósi.
   
 • Fjölskylduvænt samfélag sem ber virðingu fyrir náttúrunni, tryggir fólki aðstöðu og tækifæri til að rækta sjáft sig er heilbrigt samfélag.
   
 • Ísland er gegnsætt lýðræðisríki, þar sem menntun, öflugt og fjölbreytt atvinnulíf og sjálfbær og skynsamleg nýting auðlinda eru grundvöllur vistvæns velferðarsamfélags
   
 • sjálfstæð lýðræðisþjóð með réttlæti, samheldni, kærleika og gagnsæi að leiðarljósi. Sjálfbærni og jafnvægi ríki í nýtingu auðlinda landsins.
   
 • Eftir uppstokkun stjórnkerfisins kemur litríkt, opið mannúðarsamfélag sem leggur höfuðáherslu á menntun og umhverfismál með hófsama nýtingar auðlinda að leiðarljósi.
   
 • Ísland er (verður) vel menntað velverðarþjóðfélag með réttlátri tekjuskiptingu þar sem fjölbreytt atvinnulíf blómstrar og almenn virðing ríkir meðal þegnanna.
   
 • Ísland framtíðarinnar er sjálfstætt, fjölskylduvænt og umhyggjusamt samfélag þar sem atvinna er fyrir alla og sjálfsvirðing og sjálfbærni er í fyrirrúmi.
   
 • Fjölskylduvænt samfélag sem styður dreifða búsetu, byggir á góðri siðferðisvitund og býður þegnum upp á frítt heilbrigðis- og menntakerfi
   
 • Við viljum að ísland verði frjálst, opið, framsækið og réttlátt þjóðfélag sem tryggir öllum atvinnu, treystir á jöfnuð, umburðalyndi og leggur áherslu á gildi fjölskyldunnar, einkum börnin.
   
 • Fjölskylduvænt og skapandi samfélag sem byggir á atvinnnuuöryggi og heilbrigði, þar sem virðing er borin fyrir náttúru og menningu,
   
 • Alþjóðleg og opið nýsköpunarsamfélag með ríka samfélags- og umhverfisvitund og áherslu á ómengað umhverfi og efnahagslega velferð.
   
 • Velferðarsamfélag þar sem fjölskyldan og náttúran eru í fyrirrúmi. Allir hafi jafnan aðgang að þekkingu, náttúruauðlindum og hamingju.
   
 • Kærleiksríkt og hamingjusamt samfélag þar sem allir hafa sömu tækifæri og gæði landsins og mannauður eru nýtt á sjálfbæran hátt.
   
 • Lítið kröftugt land velferðar og tækifæra án eiturlyfja með öflugt atvinnulíf og lága skatta sem byggir á öflugu menntakerfi, virðingu fyrir náttúrunni og virku eftirliti.
   
 • Til að réttlát lífskjör náist fyrir framtíðar kynslóðir þarf að greiða ICESAVE skuldbindingar úr lífeyrissjóðum landsmanna strax og samhliða kjósa einstaklinga í stað flokka til forystu.
   
 • Ísland verði vistvænt samfélag sem byggir á gagnsærri stjórnsýslu með bættum lífsgæðum sem einkennast af minna kapphlaupi og atvinnu fyrir alla.
   
 • Velferðarþjóðfélag sem byggir á jafnrétti og frelsi til athafna og vinnu, þar sem fjölskyldan er hornsteinn og kjölfesta samfélagsins.
   
 • Samfélag þar sem þjóðvernd, virðing og félagsleg gildi eru höfð að leiðarljósi, með menntun fyrir alla og börnin í fyrirrúmi.
   
 • Með jákvæðu viðhorfi mun Ísland verða leiðandi í umhverfis-, heilbrigðis- og atvinnumálum. Íslendingar standi vörð um sínar auðlindir.
   
 • Við erum sjálfstæð lífsglöð þjóð sem byggir á þekkingu, fjölbreyttri menningu, ber virðingu fyrir og verndar íslenska náttúru,eigum heilbrigðisþjónustu á heimsvísu og erum fyrirmynd menntunar í heiminum.
   
 • Stjórnsýsla á að verða skilvirk og gagnsæ. Fyrirgreiðslupólitík tilheyri sögunni. Heilsufrelsi. Sterkt heilbrigðiskerfi m.forvarnir og fræðslu að leiðarljósi,óháð efnahag. Fjölbreytt opin menntun við allra hæfi óháð efnahag.
   
 • Framsækið, skapandi og mannvænt samfélag, byggt á menntun, fjölbreyttu atvinnulífi og hreinu umhverfi sem grundvallast á tjáningafrelsi og jafnrétti
   
 • Við viljum hafa fjölbreytta menntun fyrir alla, að við skilum landinu í betra ástandi til framtíðar og þekkjum og metum styrkleika og veikleika landsog þjóðar
   
 • Á Íslandi ríkir stöðugleiki í efnahagsmálum, einstaklingar eru meðvitaðir um ábyrgð sína og skyldur og auði og auðlindum þjóðarinnar deilt með sanngjörnum hætti
   
 • Sjálfbært þjóðfélag með jöfn tækifæri og gegnsægri stjórnsýslu, þar sem hæfileikar allar fá að njóta sín í menntun og nýsköpun og náttúruauðlindir eru nýttar á skynsaman hátt
   
 • Við viljum að íslenskt samfélag byggi á samfélagslegri ábyrgð og velferð fjölskyldunnar, sé náttúruvænt, sjálfbært og virðing borin fyrir reynslu
   
 • land lýðræðis - gegnsæis. Áhersla á góða menntun, atvinnu fyrir alla og virka þátttöku í alþjóðasamfélagi. Sjálfbærri nýtingu en virðingu fyrir náttúrunni
   
 • Þjóðfélag sem byggir á réttlæti, jafnrétti og sjálfbærri nýtingu auðlinda og hefur að leiðarljósi öflugt, skilvirkt og réttlátt mennta- og heilbrigðiskerfi
   
 • Ísland verði umhverfisvænt og sjálfbært með réttláta og heiðarlega stjórnsýslu. Að allir hafi tækifæri til að nema og starfa eftir áhuga og getu.
   
 • Sjálfstæð, vel menntuð og frjáls þjóð í hreinu landi með full yfirráð yfir auðlindum þar sem lögð er áhersla á virðingu og fullvinnslu afurða
   
 • Sjálfbært, opið og heiðarlegt velferðarþjóðfélag með styrka stjórnsýslu þar sem auðlindir eru nýttar í sátt við umhverfið og í eigu þjóðarinnar.
   
 • Framtíðar Ísland er þekkingarsamfélag með verðmæta skapandi og fjölbreyttu atvinnulífi, þar sem velferð og öryggi fjölskyldunnar er í fyrirrúmi.